----- Teacher -----

Dr. Wang Dong

 

----- Students -----

PhD Students

2019 enrollment

 

Graduate Students

2019  enrollment

 

Wang Dong

Ph.D., Professor

Department of Bioinformatics, School of Basic Medical Sciences, Southern Medical University, Guangzhou, China

E-mail: wangdong@ems.hrbmu.edu.cn

Education

2008-2011 Ph.D., Biomedical Engineering, The University of Electronic Science and Technology of China

2003-2006 M.Sc., Biophysics, Harbin Medical University

1997-2001 B.Sc., Industrial Automation, Shandong Architecture University

 

 

Students

PhD:

2019 enrollment

tanpuwen cuitianyu

Graduate:

2019 enrollment

Liu Tianyuan Dou Yiying wangjing

Liu Tianyuan

lty@helloworld.org.cn

Dou Yiying

miao_53@126.com

Wang Jing

18565756016@163.com

 

Graduated

2012 enrollment

2014 enrollment

wudeng zhangting

2015 enrollment

huyongfei yiying zhaoyue

2017 enrollment

zhangyuncong linyunqing fanxiuzhao